Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

#

ETİD’e iki şekilde üye olunabilmektedir.1. Asli Üyeler:

  • Elektronik ticaret alanında hizmet veren veya internet üzerinden hizmet sağlayan tüzel kişilerden oluşan üyelerdir. Üyeler dernekte, tüzelkişilik yetkili organınca görevlendirilmiş en az bir ve en çok iki gerçek kişi ile temsil edilir.
  • Dernekte üye temsilcisi olabilmek için aşağıdaki şartların gerçekleştirilmiş olması gerekir.
  • Fiil ehliyetine sahip olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süreli veya sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartlarını haiz olmak gereklidir.

2. Onursal Üyeler:

  • Fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Ancak bu yolla alınan üyelerin sayısı, kayıtlı üye sayısının yüzde 10’unu geçemez. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.